Правила за игрите за кампания
Supradyn Immuno

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Игрите се организират под името ,,Giveaway“
Игрите се организират и провеждат на български език, на територията на Република България, обявени във Facebook страницата и Instagram профила на Supradyn® Bulgaria и партньорите в активността.

Срокове за провеждане на игрите през социалните мрежи на Supradyn® Bulgaria:

 1. 20.02.2023 г. – 26.02.2023 г.

Срокове за провеждане на игрите през профили на инфлуенсъри:

 1. Игра през профила на @marie.konstantin
  13.02.2023 г. - 19.02.2023 г.
 2. Игра през профила на @miroslava_profirova
  20.02.2023 г. - 26.02.2023 г.
 3. Игра през профила на @nansi_karaboycheva_dimitrova
  27.02.2023 г. - 05.03.2023 г.
 4. Игра през профила на @manuela_tonevaa
  15.03.2023 г. - 22.03.2023 г.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРИТЕ

1. Организатор на игрите.
Игрите се организират от Байер България ЕООД, ул. „Резбарска” 5, 1510 София, България с ЕИК: 121258695, наричано по-долу Организатор.
2. Участници в игрите
В игрите може да участва всяко дееспособно физическо лицe навършило 18 годишна възраст към датата на участие в игрите. В игрите не могат да участват юридически лица.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРИТЕ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

1. Участието в игрите не е обвързано с покупка. Участниците трябва да прочетат и изпълнят условията, описани в текста към публикациите, както следва:

За игрите през Facebook страницата на Supradyn:
1. Харесай и запази публикацията
2. Отбележи двама приятели в коментар и сподели какъв традиционен хак практикуваш редовно, за да си здрав
3. Харесай Supradyn® Bulgaria
4. Бонус условие за по-голям шанс (не е задължително) - сподели играта на Story и ни тагни

За игрите през Instagram профила на Supradyn и през профилите на инфлуенсърите:
1. Харесай и запази публикацията
2. Отбележи двама приятели в коментар и сподели какъв традиционен хак практикуваш редовно, за да си здрав
3.Последвай @supradyn_bulgaria
4. Бонус условие за по-голям шанс (не е задължително) - сподели играта на Story и ни тагни

2. Наградите в игрите:

През социалните мрежи на Supradyn® Bulgaria:
- по 1 комплект Имуно Кит на игра в Instagram
- по 1 комплект Имуно Кит на игра във Facebook

През профилите на инфлуенсъри:
- По 1 комплект Имуно Кит на игра (само в Instagram)

Имуно Кит включва:
1 одеяло, 1 чаша, 1 опаковка Supradyn® Имуно и 1 еко торбичка за пазаруване

3. Имената на печелившите участници ще бъдат изтеглени в томбола на случаен принцип измежду всички участници в игрите.

Един участник може да спечели само една награда от съответното теглене във всяка игра, независимо с колко коментари и споделяния е участвал.

Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в коментар в съответната публикация за Facebook и Instagram. Ще осъществим контакт с победителите в съответната социална мрежа.

5. Всяко лице, което е спечелило посочена по-горе награда, трябва да посочи удобен за него адрес за получаване на наградата си. Получаването на награда става чрез изпращането й по куриер, за сметка на организатора. Награди се доставят само в рамките на територията на Република България. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за доставяне поради неточно посочен адрес.

6. Организаторът има задължението да управлява получените в рамките на играта лични данни безопасно и само за определените цели.

7. Всеки участник има право по всяко време да заяви отказ от по-нататъшно участие в играта чрез изтриване на своите коментари за участие.
8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
9. Лица и служители, свързани с организатора, нямат право на участие.
10. Участници, които целят да уронват престижа на организатора и не спазват добрия тон, наред с моралните граници, ще бъдат дисквалифицирани.

IV. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

1. Организаторът не носи отговорност за осъществяване на контакт със спечелил участник при липсващи или попълнени некоректни данни в регистрационната бланка за участие или при посочен неточен адрес за доставка.
2. В случай, че в хода на играта се установи деклариране от страна на участник на неверни данни относно обстоятелства, касаещи играта, Организаторът ще сигнализира компетентните органи за ангажиране на отговорността на участника.
3. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник.
4. Организаторът има срок от 30 дни за изпращането на наградите, считано от датата на публикуване на печелившите участници.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Предоставените доброволно от всеки участник лични данни ще бъдат обработвани от Байер България ЕООД, ул. „Резбарска” 5, 1510 София, България с ЕИК: 121258695, телефон за контакт +359 2 424 72 80 в съответствие с Декларация за поверителност на данните.
2. Предоставянето на личните данни е изискване, необходимо за участие в играта. Участниците не са длъжни да предоставят личните си данни. Ако личните данни на участник не бъдат предоставени, той няма да може да вземе участие в играта.

VI. РАЗНИ

1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираното раздаване на награди, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки между страните. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд в гр. София.
2. С участието си в игрите участникът потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта, както и съгласието си за обработване на личните му данни за целите на организираната игра съгласно описаното в раздел V.
3. Организаторът си запазва правото да прекрати провеждането на играта във всеки един момент и да изменя и допълва настоящите правила, времето и начина на теглене и обявяване на спечелилите, като промените влизат в сила незабавно след публикуването им интернет на адреси
https://www.facebook.com/supradyn.bulgaria и
https://www.instagram.com/supradyn_bulgaria/