Игра - НОВ СЕЗОН, НОВА ЕНЕРГИЯ!

winners-new-season

 

АПТЕКИ БАЙЕР СУПРАДИН

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА НА БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

„НОВ СЕЗОН, НОВА ЕНЕРГИЯ!“

1. ДЕФИНИЦИИ

1.1 В настоящите Правила за участие в играта „НОВ СЕЗОН, НОВА ЕНЕРГИЯ!“, организирана

и провеждана от Байер България ЕООД, ЕИК 121258695 (“Правилата”) думите с главна

буква по-долу имат следното значение:

„Играта“ представлява играта „НОВ СЕЗОН, НОВА ЕНЕРГИЯ!“, организирана и

провеждана от Байер България ЕООД, правилата за която са изложени по-долу.

„Организатор” или „Байер“ е юридическото лице Байер България ЕООД, ЕИК 121258695,

със седалище и адрес на управление в гр. София, район “Подуяне”, ул. “Резбарска” № 5.

„Награди” означава наградите, предоставени от Байер, а именно 20 ваучера, всеки един на

стойност 400 лева, с които може да бъде закупен велосипед или стойността на който може

да бъде използвана като отстъпка то цената на велосипед, когато цената му надхвърля

сумата от 400 лева. „Награда” означава всеки 1 (един) брой от Наградите.

„Участник” означава всяко лице, което отговаря на условията за участие в Играта и

попълни и пусне Талон за участие с прикрепена касова бележка в обозначената за целта

брандирана кутия, съгласно условията на Правилата.

„Талон за участие“ означава талон за участие в Играта, който се попълва от Участника и

към който се прикрепва касова бележка, удостоверяваща покупката на Продуктите.

„Продукт/и“ означава продукт/ите на Байер България ЕООД, които участват в Играта и

чието закупуване е условие за участие в Играта, а именно една опаковка мултивитамини

Супрадин Енерджи, 15 ефервесцентни таблетки и/или Супрадин Енерджи 30 филмирани

таблетки.

„Срокове“ означава сроковете на Играта, определени в чл. 4 от Правилата, а „Срок“

означава всеки един от тях.

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИГРАТА

2.1 Играта се организира и провежда от Байер България ЕООД.

2.2 Играта е насочена към крайните потребители на Продуктите и се провежда на територията

на Република България. Лице, закупило продукт, може да участва в Играта като попълни

Талона за участие при условията на Правилата и да се включи в томболата за Наградите.

2.3 Официалният уебсайт на Играта е www.supradyn.bg. Настоящите Правила, участващите

Търговски обекти, Талона за участие, информация за Продуктите, Наградите и други

относими документи и актуална информация относно Играта могат да бъдат намерени на

уебсайта или да бъдат предоставени от Организатора при поискване.

2.4 Данни за контакт и кореспонденция във връзка с Играта:

Имейл адрес: violeta.boiadjieva@bayer.com; veselina.nacheva@bayer.com

Телефонен номер: 0882 352820; 02/ 8140152

Адрес: Байер България ЕООД, ул. Резбарска 5, 1510 София

3. УЧАСТНИЦИ. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1 Всяко физическо лице - краен потребител, което закупува Продуктите, може да участва в

1

Играта съгласно Правилата.

3.2 Нямат право да участват в Играта:

 служители на Организатора;

 други лица, които по някакъв начин, директно или индиректно, са свързани

с организирането, провеждането и/или изпълнението на Играта,

3.3 Всяко лице, което отговаря на условията за участие в Играта по чл. 3.1 и чл. 3.2 и желае да

участва в Играта, трябва да попълни Талон за участие и да прикрепи към него касова

бележка, удостоверяваща закупуването на Продукт. Талоните за участие може да бъдат

намерени в Търговския обект от който е закупен съответния Продукт или на

www.supradyn.bg. С попълването на Талон за участие всеки Участник безусловно приема и

се съгласява да бъде обвързан с всички условия и промени в Правилата и Наградите, както

и потвърждава, че отговаря на условията за участие в Играта и че попълнените данни в

Талона за участие са верни и актуални.

3.4 Участникът в Играта следва да заличи всякаква информация за цени на стоки и услуги,

различни от Продуктите, посочени в прикрапената към Талона за участие касова бележка.

4. ПЕРИОД НА ИГРАТА. СРОКОВЕ. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ

4.1 Играта ще бъде осъществена през 2017 г. в следните Срокове:

4.1.1 Период на Играта: 1април – 30 април 2017

4.1.2 Срок за изпращане на уведомление от Участника за спечелена Награда: 5 дни след

тегленето на Наградите

4.1.3 Срок за изпращане на Наградата на Участника: до 30 дни от датата на

уведомяване на Участника

4.2 Сроковете по чл. 4.1. включват всяка от горепосочените дати.

4.3 В случай на непреодолима сила, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден

характер, или друго събитие извън контрола на Организатора, възникнало в периода на

Играта, Организаторът има право да прекрати Играта, без да дължи обезщетение за вреди на

Участниците.

4.4 По собствена преценка, по всяко време и без да дължи обяснение, Организаторът има право

да прекрати Играта, без да дължи обезщетение за вреди на Участниците.

4.5 Във всеки един от търговските обекти, избрани от Байер да участват в Играта, ще бъде

разположена брандирана кутия, в която Участниците ще имат възможност да пуснат

своите попълнени Талони за участие с прикрепена косава бележка, удостоверяваща

покупката на Продукт от съответния търговски обект.

4.6 След изтичане на срока по чл.4.1.1., Байер ще организира събирането на всички Талони за

участие. Коректно попълнените Талони за участие, отговарящи на Правилата, ще бъдат

допуснати до участие в томболата за Наградите. Томболата ще бъде изтеглена на 3 май

2017 на случаен принцип измежду всички Участници

4.7 Байер ще изтегли 20 Участника, които ще получат Награда, както и 5 резервни Участника

в случай, че някои от първоначалната група Участници откаже получаването на Награда

или не може да бъде уведомен в срок до 30 след датата по т.4.6.

4.8 Уведомяването на печелившите Участници ще бъде извършено на посочения в Талона за

участие телефон.

1

4.9 Наградите ще бъдет изпратени от Байер до Участника по куриер, при спазване на

съответния Срок. Разходите за изпращането са за сметка на Байер. При получаването на

Наградата, Участникът подписва приемо-предавателен протокол или друг документ,

доказващ получаването на Наградата.

5. ПОЛУЧАВАНЕ НА ВЕЛОСИПЕД

5.1 Участникът има право да получи велосипед при договорен партньор на Байер, а именно

магазини Bike Center, адреси на магазините на http://www.bikecenter.bg/ срещу предоставяне

на Наградата не по-късно от 2 (два) месеца, считано от получаването на Наградата. При

избор на велосипед на стойност по-ниска или равна на посочената в Наградата сума,

Участникът няма право да получи облага, която да замести разликата в цената. При избор

на велосипед на стойност по-висока от посочената в Наградата сума, Участникът следва да

доплати разликата за своя сметка.

5.2 Участникът няма да има право да получи паричната равностойност на Наградата.

Участникът няма да има право на друго обезщетение или компенсация за

неоползотворената част от Наградата.5.3 Доколкото предоставянето на велосипеда не се извършва пряко от Байер, то Участникът

следва самостоятелно да организира и уговори получаването му с партьнора на Байер по

т.5.1. по-горе. При необходимост Байер може да окаже съдействие на Участника, но не

носи отговорност, ако съответният доставчик не изпълни своите задължения коректно и

професионално. Байер не заменя Награди, които не са използвани от Участника в срока по

чл. 5.1.

5.4 До степента, позволена от закона, Байер и лицата, свързани с провеждането на Играта, не

носят отговорност за евентуални вреди, причинени от велосипедите.

5.5 Байер не отговаря за качеството и пригодността на велосипедите. Всякакви претенции

следва да бъдат отправяни към производителите, съотвтено доставчика на велосипедите.

6. СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ

6.1 С попълването на Талона за участие, Участникът доброволното предоставя информация,

включително лични данни, като дава своето свободно изразено и информирано съгласие

Байер България ЕООД, ЕИК 121258695, да обработва предоставените от Участника данни в

съответствие с приложимото българско законодателство и за целите на участието му в

Играта.

6.2 Предоставянето на данни от страна на Участника е доброволно, като непредоставянето

няма да има каквито и да било негативни последици. В случай, че Участникът не е съгласен

неговите лични данни да бъдат обработвани съгласно условията на настоящите Правила,

Участникът следва да не предоставя лични данни. Участникът може по всяко време да

поиска да му бъде предоставена информация за и достъп до неговите личните данни,

съхранявани от Байер, както и да заяви промяна, заличаване и блокиране на всякакви

неверни данни.

6.3 По всяко време на Играта или след нейното приключването, Участникът има право да

поиска обработването на неговите лични данни да бъде преустановено. При наличие на

възражения, Участникът е свободен да не предоставя лични данни.

6.4 За допълнителна информация:

data.protection.bg@bayer.com, Байер България ЕООД, ул 5 Резбарска, София, България.

1

7. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

7.1 Участник в Играта може да се откаже от участие в Играта във всеки един момент. Същият

може да изяви желанието си с подаването на искане за отказ в свободен текст до Байер.

8. ДИСКВАЛИФИЦИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ

8.1 Ако Байер има основания да предположи, че Участник целенасочено е нарушил Правилата,

Байер има право, по своя преценка, да му предостави възможност да представи своето

становище по случая или незабавно да го отстрани от участие в Играта.

8.2 Решенията на Байер по отношение на евентуални дисквалификации на Участници от

участие в Играта са окончателни. Байер уведомява своевременно Участника за своето

решение. Съставя се протокол за действията и решението на Байер.

9. РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ

9.1 При постъпване на оплаквания във връзка с Играта, Байер предприема разумно

необходимите мерки във връзка с оплакването, като информира подалия оплакването

Участник за това.

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

10.1 Настоящите Правила са обявени на www.supradyn.bg.

10.2 Съгласието с Правилата на Играта е необходимо условие за участие в Играта. Със

заявяване на желанието си да участва в Играта чрез попълване на Талона за участие,

Участникът безусловно приема и се съгласява да бъде обвързан с Правилата. Байер не

носи отговорност за грешни, непълни или неточно попълнени от Участника данни.

10.3 Байер си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Правила, в

съответствие с действащото българско законодателство, като промените влизат в сила и

стават обвързващи за Участниците в срок от 7 (седем) дни от датата на публикуването им

на www.supradyn.bg. Участникът е задължен да следи периодично уебсайта, във връзка с

евентуални промени на Правилата или друга текуща информация за Играта.

10.4 Байер може да прави промени в Наградите едностранно, в случай на недостиг на

количество/асортимент или при други обстоятелства извън контрола на Байер. В този

случай, промяната се публикува своевременно на www.supradyn.bg при условията на чл.

10.3 от Правилата и Байер предприема всички разумни мерки за замяната на съответната

Награда с равностойна такава, според преценката на Байер.10.5 Приложимо право по тези Правила е действащото законодателство на Република България.

10.6 Настоящите Правила и условията за участие в Играта съответстват на изискванията на

приложимото законодателство и са съобразени с възприетите от Комисията за защита

на конкуренцията критерии по чл. 36 от ЗЗК.